Wykaz wyrobów medycznych refundowanych przez NFZ

Wykaz wyrobów medycznych refundowanych przez NFZ

Wykaz wyrobów medycznych refundowanych przez NFZ

Plik PDF do otwarcia

niepelnosprawniii-pl-wykaz-wyrobow-medycznych-refundowanych-przez-nfz

Wykaz wyrobów medycznych refundowanych przez NFZ

1. Ustala się wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej
ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 5 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.3)), wraz z określeniem:
1) limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,
2) kryteriów ich przyznawania,
3) okresów użytkowania,
4) limitów cen ich napraw
– stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Wykaz wyrobów medycznych refundowanych przez NFZ

§ 2. 1. Wyrób medyczny oraz środek pomocniczy, w stosunku do którego uprawnienie do zaopatrzenia zostało potwierdzone
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być wydany, po tym dniu, zgodnie z dotychczasowymi
przepisami, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
2. Do okresu użytkowania i limitu cen naprawy wyrobu medycznego oraz środka pomocniczego, który został wydany
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami, użytkowanego po tym
dniu, stosuje się te przepisy. Okres użytkowania jest liczony od daty potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego albo środka
pomocniczego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.4)

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on Tumblr

Comments

comments

Facebook