Wniosek udostępnienie informacji publicznej pfron

Wniosek udostępnienie informacji publicznej pfron.Wniosek udostępnienie informacji publicznej pfron

Wniosek udostępnienie informacji publicznej pfron do pobrania w formie docx czyli word.

Wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej

Wniosek

o udostępnienie informacji publicznej przez PFRON

 1. Wniosek kierowany jest do

Biura PFRON Oddziału PFRON (województwo. …………………………………………….)

 1. Wnioskodawca

imię i nazwisko lub nazwa

adres korespondencyjny

telefon (opcjonalnie)

adres poczty elektronicznej

 1. Zakres informacji publicznej (zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej):

 1. Forma udostępnienia informacji publicznej (zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej):

  • udostępnienie dokumentów do wglądu (i ewentualnie kopiowania) w Biurze lub Oddziale PFRON, po uzgodnieniu terminu,

  • przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres,

  • przesłanie informacji na piśmie na podany powyżej adres,

  • inna forma, proszę wskazać jaka:

Akceptuję poniższe warunki udostępniania informacji publicznej przez PFRON:

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne, jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej PFRON ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Pobranie opłaty nastąpi po uprzednim pisemnym powiadomieniu wnioskodawcy (zawierającym wysokość opłaty i podstawę kalkulacji oraz pouczenie o możliwości wycofania lub zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia) oraz uzyskaniu pisemnej zgody wnioskodawcy na poniesienie opłaty. Brak zgody na poniesienie opłaty za udostępnienie informacji publicznej, w wysokości zaproponowanej przez PFRON, równoznaczny jest z rezygnacją uzyskania od PFRON informacji publicznej Opłata za udostępnienie informacji publicznej jest uiszczana na podstawie faktury VAT, z podanym terminem płatności, wystawionej przez PFRON. Od opłat za udostępnienie informacji publicznej, niezapłaconych w terminie, pobierane są odsetki ustawowe.

………………………………………………..

podpis wnioskodawcy, w przypadku dokumentu wypełnionego w formie papierowej

Wniosek udostępnienie informacji publicznej pfron

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on Tumblr

Comments

comments

Facebook