Ustawa o języku migowym

Ustawa o języku migowym
Ustawa o języku migowym

Ustawa o języku migowym.

Pobierz Ustawa o języku migowym.

PDF Ustawa o języku migowym.

ustawa migowy

Dziennik Ustaw Nr 209       .                                               — 12258 —                                                                                Poz. 1243.

1243.

USTAWA.

z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o języku migowym i innych środkach komunikowania się1).

Rozdział 1.

Przepisy ogólne.

Art. 1. Ustawa określa zasady:

1) korzystania przez osoby uprawnione z  pomocy

osoby przybranej w kontaktach z organami admi-

nistracji publicznej, jednostkami systemu, pod-

miotami leczniczymi, jednostkami Policji, Pań-

stwowej Straży Pożarnej i  straży gminnych oraz

jednostkami ochotniczymi działającymi w tych ob-

szarach;

2) obsługi osób uprawnionych w kontaktach z orga-

nami administracji publicznej;

3) dofinansowania kosztów kształcenia osób upraw-

nionych, członków ich rodzin oraz innych osób

mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami

uprawnionymi w zakresie polskiego języka migo-

wego, systemu językowo-migowego i  sposobów

komunikowania się osób głuchoniewidomych na

różnych poziomach;

4) monitorowania rozwiązań wspierających komuni-

kowanie się i dostępu do nich.

Art. 2. 1. Ustawa dotyczy:

1) osób doświadczających trwale lub okresowo trud-

ności w komunikowaniu się, zwanych dalej „oso-

bami uprawnionymi”;

2) członków rodzin osób uprawnionych, w  tym

współmałżonka, dzieci własnych i  przysposobio-

nych, dzieci obcych przyjętych na wychowanie,

pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka,

rodzeństwa, ojczyma, macochy, zięciów i  syno-

wych, zwanych dalej „członkami rodzin”;

3) osób mających stały lub bezpośredni kontakt

z osobami uprawnionymi.

Ustawa o języku migowym.

 1. W odniesieniudo jednostek objętych systemem

oświaty uprawnienia, o  których mowa w  ustawie,

przysługują rodzicom i opiekunom prawnym uczniów,

słuchaczy i wychowanków.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) osobie przybranej — należy przez to rozumieć oso-

bę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez

osobę uprawnioną w  celu ułatwienia porozumie-

nia z  osobą uprawnioną i  udzielenia jej pomocy

w  załatwieniu spraw w  organach administracji

publicznej,     jednostkach     systemu,     podmiotach

leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Stra-

ży Pożarnej i  straży gminnych oraz jednostkach

ochotniczych działających w tych obszarach;

Ustawa o języku migowym.

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z  dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-

nianiu osób niepełnosprawnych.

2) polskim języku migowym (PJM) — należy przez to

rozumieć naturalny wizualno-przestrzenny język

komunikowania się osób uprawnionych;

3) systemie językowo-migowym (SJM) — należy

przez to rozumieć podstawowy środek komuniko-

wania się osób uprawnionych, w  którym znaki

migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artyku-

lacyjną;

4) sposobach komunikowania się osób głuchoniewi-

domych (SKOGN) — należy przez to rozumieć

podstawowy środek komunikowania się osób

uprawnionych, w którym sposób przekazu komu-

nikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających

z  łącznego występowania dysfunkcji narządu

wzroku i słuchu;

5) środkach wspierających komunikowanie się — na-

leży przez to rozumieć rozwiązania lub usługi

umożliwiające kontakt, w szczególności poprzez:

 1. a)korzystaniez poczty elektronicznej,
 2. b)przesyłaniewiadomości tekstowych, w  tym

z  wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub

komunikatorów internetowych,

 1. c)komunikacjęaudiowizualną, w  tym z  wykorzy-

staniem komunikatorów internetowych,

 1. d)przesyłaniefaksów,
 2. e)stronyinternetowe spełniające standardy do-

stępności dla osób niepełnosprawnych;

6) organach administracji publicznej — należy przez

to rozumieć organy określone w  art.  5 § 2 pkt  3

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postę-

powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071, z późn. zm.2));

7) jednostkach systemu — należy przez to rozumieć

jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Me-

dyczne, o  których mowa w  art.  32 ust.  1 ustawy

z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownic-

twie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn.

zm.3));

Ustawa o języku migowym.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

ogłoszone w  Dz. U. z  2001  r. Nr  49, poz.  509, z  2002  r.

Nr  113, poz.  984, Nr  153, poz.  1271 i  Nr  169, poz.  1387,

z  2003  r. Nr  130, poz.  1188 i  Nr  170, poz.  1660, z  2004  r.

Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682

i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r.

Nr  195, poz.  1501 i  Nr  216, poz.  1676, z  2010  r. Nr  40,

poz.  230, Nr  167, poz.  1131, Nr  182, poz.  1228 i  Nr  254,

poz.  1700 oraz z  2011  r. Nr  6, poz.  18, Nr  34, poz.  173,

Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U.

z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17,

poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122,

poz.  1007, z  2010  r. Nr  107, poz.  679 i  Nr  219, poz.  1443

oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 112, poz. 654 i Nr 208,

poz. 1240 i 1241.

Ustawa o języku migowym.

Dziennik Ustaw Nr 209                                                      — 12259 —                                                                                Poz. 1243

Ustawa o języku migowym.

8) podmiotach leczniczych — należy przez to rozu-

mieć podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4

ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal-

ności leczniczej (Dz. U. Nr  112, poz.  654, Nr  149,

poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092).

Art.  4.  1. Osoba uprawniona ma prawo do swo-

bodnego korzystania z  wybranej przez siebie formy

komunikowania się.

 1. Osobauprawniona, która nie posiada pełnej

zdolności do czynności prawnych, ma prawo współ-

decydowania wraz z rodzicami lub opiekunami praw-

nymi o wybranej formie komunikowania się.

Art. 5. Osoby uprawnione mają prawo do:

1) usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2;

2) świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1;

3) dofinansowania, o którym mowa w art. 18.

Art. 6. Przepisy ustawy są realizowane przez:

1) organy administracji publicznej,

2) jednostki systemu,

3) podmioty lecznicze,

4) jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej

i straże gminne oraz jednostki ochotnicze działają-

ce w tych obszarach

— zwane dalej „podmiotami zobowiązanymi”.

Ustawa o języku migowym.

Rozdział 2.

Obsługa osób uprawnionych.

Art. 7. 1. Osoba uprawniona ma prawo do skorzy-

stania z  pomocy osoby przybranej w  kontaktach

z podmiotami zobowiązanymi.

 1. Prawo,o którym mowa w ust. 1, może być ogra-

niczone wyłącznie ze względu na zasady określone

w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochro-

nie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

 1. W przypadku skorzystania przez osoby upraw-

nione z prawa, o którym mowa w ust. 1, podmioty zo-

bowiązane nie mogą wymagać przedstawienia doku-

mentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub

SKOGN przez osoby przybrane.

Art. 8. Przetwarzanie informacji i danych w czasie

korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby

przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej możli-

wości komunikowania się w kontaktach z podmiotami

zobowiązanymi.

Art. 9. 1. Organ administracji publicznej jest zobo-

wiązany do udostępnienia usługi pozwalającej na ko-

munikowanie się.

 1. Zausługę, o której mowa w ust. 1, należy rozu-

mieć w szczególności wykorzystanie środków wspie-

rających komunikowanie się.

 1. Organadministracji publicznej jest zobowiązany

do upowszechnienia informacji o  usłudze, o  której

mowa w ust. 2.

 1. Obowiązek,o którym mowa w ust. 3, jest reali-

zowany w sposób powszechnie przyjęty, w szczegól-

ności w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach

internetowych organu administracji publicznej

i w miejscach publicznie dostępnych w tym organie.

Art. 10. 1. Podmiot zobowiązany zapewnia możli-

wość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy

wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-

-przewodnika. Przepisy art. 7 i art. 8 stosuje się odpo-

wiednio.

 1. Przepis,o którym mowa w ust. 1, nie wyklucza

możliwości korzystania z innych uprawnień.

Art.  11.  1. Organ administracji publicznej zapew-

nia, na zasadach określonych w  art.  12, dostęp do

świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, zwa-

nych dalej „świadczeniem”.

 1. Świadczeniemoże być realizowane również

przez pracownika organu administracji publicznej po-

sługującego się PJM lub SJM lub z  wykorzystaniem

środków wspierających komunikowanie się.

 1. Świadczeniejest bezpłatne dla osoby uprawnio-

nej, będącej osobą niepełnosprawną w  rozumieniu

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-

dowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171,

poz. 1016).

 1. Doświadczenia stosuje się odpowiednio art. 8.

Art.  12.  1. Osoba uprawniona, o  której mowa

w art. 11 ust. 3, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzy-

stania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej meto-

dy komunikowania się, do właściwego ze względu na

właściwość sprawy organu administracji publicznej,

co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem,

z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 1. Zgłoszenie,o którym mowa w ust. 1, powinno

być dokonane w formie określonej przez organ admi-

nistracji publicznej, w  sposób dostępny dla osób

uprawnionych.

 1. Podokonaniu zgłoszenia, o  którym mowa

w ust. 1, organ administracji publicznej jest zobowią-

zany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej,

w  terminie przez nią wyznaczonym lub z  nią uzgod-

nionym, na zasadach określonych w ustawie.

 1. Organadministracji publicznej, w  przypadku

braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia

wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznacza-

jąc możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazu-

jąc na inną formę realizacji uprawnień określonych

w niniejszej ustawie.

Art. 13. 1. Osoba realizująca świadczenie jest obo-

wiązana zachować w  tajemnicy informacje związane

z osobą uprawnioną.

 1. Przepisuust. 1 nie stosuje się w przypadku gdy:

1) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpie-

czeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnio-

nej lub innych osób;

2) osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawo-

wy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.

Ustawa o języku migowym.

Dziennik Ustaw Nr 209                                                      — 12260 —                                                                                Poz. 1243

Ustawa o języku migowym.

Art. 14. 1. Organ administracji publicznej udostęp-

nia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy,

w  formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich

wniosek.

 1. Organ administracji     publicznej     zamieszcza

wszystkie niezbędne informacje o  organie i  sposo-

bach realizacji ustawy, w  miejscach dostępnych dla

osób uprawnionych.

Ustawa o języku migowym.

Rozdział 3

Rejestr tłumaczy

Art.  15.  1. Tworzy się rejestr tłumaczy PJM, SJM

i SKOGN, zwany dalej „rejestrem”.

 1. Rejestrprowadzi wojewoda.
 2. Rejestrjest prowadzony wyłącznie w  formie

elektronicznej.

 1. Wpisdo rejestru i korzystanie z rejestru są bez-

płatne.

Art. 16. Minister właściwy do spraw zabezpiecze-

nia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, za-

kres oraz zasady funkcjonowania rejestru, o  którym

mowa w art. 15, a w szczególności:

1) wzór rejestru,

2) wzór wniosku o wpis do rejestru,

3) wzór wniosku o  zmianę danych podlegających

wpisowi do rejestru,

4) wzór zawiadomienia o wpisie do rejestru,

5) wzór zawiadomienia o wykreśleniu z rejestru,

6) wzór oświadczenia potwierdzającego znajomość

PJM, SJM i SKOGN,

7) zasady wpisu do rejestru, zmiany danych i skreśle-

nia na liście,

8) tryb udostępniania informacji, ich zakres, a  także

tryb udostępniania wniosków oraz ich składania,

9) zakres danych publikowanych w rejestrze

— mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawne-

go funkcjonowania rejestru.

Art.  17.  1. Koszt wynagrodzenia tłumacza PJM,

SJM i  SKOGN wpisanego do rejestru, w  ramach

świadczenia, nie może być wyższy niż 2% przeciętne-

go wynagrodzenia w  poprzednim kwartale, począw-

szy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogło-

szeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-

go w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

„Monitor Polski” na podstawie art.  20 pkt  2 ustawy

z  dnia 17 grudnia 1998  r. o  emeryturach i  rentach

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r.

Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.4)) za godzinę świadcze-

nia.

 1. Tłumaczowiprzysługuje wynagrodzenie za

świadczenie wyłącznie w  przypadku wybrania go do

świadczenia i jego realizowania.

Ustawa o języku migowym.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

ogłoszone w  Dz. U. z  2010  r. Nr  40, poz.  224, Nr  134,

poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r.

Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187,

poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203.

 1. Wynagrodzenie,o  którym mowa w  ust.  2, jest

wypłacane przez organ administracji publicznej, na

zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Ustawa o języku migowym.

Rozdział 4 Ustawa o języku migowym.

Ustawa o języku migowym.

Dofinansowanie kosztów szkolenia PJM, SJM,

SKOGN lub tłumacza-przewodnika

Art. 18. 1. Osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1,

mogą korzystać z wybranej przez siebie formy szkole-

nia PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza-przewodnika.

 1. Kosztszkolenia, o którym mowa w ust. 1, może

zostać dofinansowany ze środków Państwowego Fun-

duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na

wniosek osób, o których mowa w ust. 1.

 1. Wysokośćdofinansowania, o  którym mowa

w  ust.  2, nie może być wyższa niż 20% przeciętnego

wynagrodzenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1.

 1. Ministerwłaściwy do spraw zabezpieczenia spo-

łecznego określi w drodze rozporządzenia:

1) tryb składania i  rozpatrywania wniosków o  do-

finansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa

w  ust.  1, wysokość oraz sposób przyznawania

i przekazywania środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ten cel,

2) zakres oraz formę dodatkowych informacji i doku-

mentów składanych wraz z  wnioskiem, o  którym

mowa w pkt 1,

3) wzory wniosków, o których mowa w pkt 1

— mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie

mechanizmu dofinansowania kosztów szkolenia

PJM, SJM, SKOGN i  tłumacza-przewodnika oraz

uwzględnienie potrzeb osób korzystających z  tych

szkoleń, a  także uwzględniając różnice w  grupach

uprawnionych do dofinansowania.

Ustawa o języku migowym.

Rozdział 5 Ustawa o języku migowym.

Ustawa o języku migowym.

Polska Rada Języka Migowego

Art. 19. 1. Tworzy się Polską Radę Języka Migowe-

go, zwaną dalej „Radą”.

 1. Radajest organem doradczym ministra właści-

wego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 1. Dozakresu działania Rady należy:

1) ustalanie rekomendacji w celu prawidłowego sto-

sowania komunikacji migowej;

2) upowszechnianie i  promowanie wiedzy o  języku

migowym poprzez wspieranie inicjatyw promują-

cych rozwiązania na rzecz osób uprawnionych

i upowszechniających rozwiązania wspierające ko-

munikowanie się;

3) sporządzanie opinii o  funkcjonowaniu przepisów

ustawy, opiniowanie projektów dokumentów rzą-

dowych w  zakresie dotyczącym funkcjonowania

osób uprawnionych;

4) wskazywanie propozycji rozwiązań wpływających

na funkcjonowanie osób uprawnionych, w  tym

związanych ze stosowaniem PJM, SJM i SKOGN.

Ustawa o języku migowym.

Dziennik Ustaw Nr 209                                                      — 12261 —                                                                                Poz. 124

Ustawa o języku migowym.

Art.  20.  1. Rada składa się z  17 członków, w  tym

z  Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełno-

sprawnych.

 1. CzłonkiemRady może zostać osoba znająca

PJM, SJM lub SKOGN lub zajmująca się zawodowo tą

problematyką.

 1. W składRady powołuje się po jednym przedsta-

wicielu ministra właściwego do spraw: sprawiedliwo-

ści, oświaty i wychowania, nauki i szkolnictwa wyższe-

go, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, spraw

wewnętrznych i  administracji oraz przedstawiciela

Krajowej Rady Radiofonii i  Telewizji. Przepisu ust.  2

nie stosuje się.

 1. CzłonkówRady powołuje i  odwołuje minister

właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 1. Kandydatówna członków Rady zgłaszają zainte-

resowane środowiska, organizacje, stowarzyszenia

lub instytucje oraz organy, o których mowa w ust. 3.

Art. 21. 1. Rada dokonuje wyboru przewodniczące-

go spośród członków.

 1. PrzewodniczącymRady może być wyłącznie

osoba uprawniona, posiadająca wykształcenie lub do-

świadczenie jednocześnie w  zakresie PJM, SJM

i SKOGN.

 1. WiceprzewodniczącymRady jest Pełnomocnik

Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.

 1. WiceprzewodniczącemuRady przysługują kom-

petencje Przewodniczącego w razie niedokonania wy-

boru Przewodniczącego, do czasu jego wyboru.

Art.  22.  1. Posiedzenia Rady są zwoływane przez

Przewodniczącego Rady lub przez Pełnomocnika Rzą-

du do spraw Osób Niepełnosprawnych.

 1. PosiedzeniaRady odbywają się co najmniej raz

na pół roku.

Art. 23. 1. Kadencja Rady trwa 4 lata.

 1. Ministerwłaściwy do spraw zabezpieczenia spo-

łecznego może odwołać członka Rady przed upływem

jej kadencji:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek reprezentowanego przez niego pod-

miotu, o którym mowa w art. 20 ust. 5;

3) na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw Osób

Niepełnosprawnych, po zasięgnięciu opinii Rady

oraz podmiotu, o  którym mowa w  art.  20 ust.  5,

który członek Rady reprezentuje.

 1. Wygaśnięciekadencji członka Rady następuje

z chwilą zakończenia kadencji Rady lub z chwilą jego

śmierci.

Art. 24. W przypadku odwołania członka Rady lub

wygaśnięcia jego kadencji, minister właściwy do

spraw zabezpieczenia społecznego, powołuje nowego

członka Rady na zasadach określonych w art. 20.

Art.  25.  1. Wydatki związane z  obsługą Rady są

finansowane ze środków urzędu obsługującego mini-

stra właściwego do spraw zabezpieczenia społeczne-

go.

Ustawa o języku migowym.

 1. Pracodawcajest obowiązany zwolnić pracowni-

ka od pracy, aby umożliwić mu wzięcie udziału w po-

siedzeniach Rady. Za czas zwolnienia pracownik za-

chowuje prawo do wynagrodzenia, ustalonego we-

dług zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwa-

lentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 1. CzłonkomRady oraz ich tłumaczom-przewodni-

kom przysługuje zwrot kosztów podróży w  związku

z  realizacją zadań Rady, na zasadach określonych

w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków

ustalenia należności przysługujących pracownikom

zatrudnionym w  państwowej lub samorządowej jed-

nostce sfery budżetowej z  tytułu podróży służbowej

na obszarze kraju.

 1. Zwrotkosztów podróży, o  którym mowa

w ust. 3, będzie przysługiwał tylko w przypadku obec-

ności członka Rady na posiedzeniu.

 1. Przepisust. 4 stosuje się odpowiednio do tłuma-

czy-przewodników członków Rady, pod warunkiem

świadczenia usługi na posiedzeniu Rady.

 1. Ministerwłaściwy do spraw zabezpieczenia spo-

łecznego określi, w drodze zarządzenia, sposób i tryb

działania Rady, w tym jej organizację, mając na wzglę-

dzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady.

Rozdział 6 Ustawa o języku migowym.

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy

przejściowe i końcowe.

Art. 26. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-

habilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2011  r. Nr  127,

poz. 721 i Nr 171, poz. 1016) wprowadza się następu-

jące zmiany:

1) w art. 35a w ust. 1 w pkt 7 w lit. e średnik zastępuje

się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-

-przewodnika;”;

2) w art. 47 w ust. 1 w pkt 4 w lit. b kropkę zastępuje

się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) szkolenia, o  których mowa w  art.  18 ustawy

z  dnia 19 sierpnia 2011  r. o  języku migowym

i  innych środkach komunikowania się (Dz. U.

Nr 209, poz. 1243).”.

Art. 27. 1. Rada Ministrów przedstawia, w ramach

informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o  działa-

niach podejmowanych w danym roku na rzecz realiza-

cji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Pol-

skiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. — Karta Praw Osób Nie-

pełnosprawnych (M. P. Nr  50, poz.  475), informację

o funkcjonowaniu ustawy w roku poprzednim.

 1. Pierwszainformacja, o której mowa w ust. 1, zo-

stanie przedstawiona za rok następujący po dniu wej-

ścia w życie ustawy.

Art. 28. W sprawach nieuregulowanych w ustawie

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z  dnia

14  czerwca 1960  r. — Kodeks postępowania admini-

stracyjnego.

Art. 29. Ustawa o języku migowym wchodzi w życie z dniem 1 kwiet-

nia 2012 r., z wyjątkiem art. 7 i art. 8, które wchodzą

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Ustawa o języku migowym.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on Tumblr

Comments

comments

Facebook