Odliczenie tłumacza języka migowego

Odliczenie tłumacza języka migowego.  Odliczenie tłumacza języka migowego .Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki na opłacenie tłumacza języka migowego.

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł.

Odliczenie tłumacza języka migowego.

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wydatków, które zostały:

a) sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

b) zwrócone w jakiejkolwiek formie,

c) odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Odliczenie tłumacza języka migowego nie jest limitowane. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie wydatku jest każdy dokument stwierdzający wysokość poniesionego wydatku.

Odliczenie tłumacza języka migowego dokonuje się:

w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody

a) z działalności gospodarczej

b) z najmu, dzierżawy

– podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej,

po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT 36, PIT 37.

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy lub z broszurą informacyjną „Ulga rehabilitacyjna”.

Odliczenie tłumacza języka migowego.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on Tumblr

Comments

comments

Facebook