Niepełnosprawni wysokość renty

Niepełnosprawni wysokość renty

Wysokości renty ustala się w następujący sposób:

  1. Niepełnosprawni wysokość renty

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy:

  • Niepełnosprawni wysokość renty

24% kwoty bazowej,

po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy,

po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy,

po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek określony w art. 24 ust. 1 a ustawy emerytalnej, tj. powszechny wiek emerytalny dla kobiet – docelowo 67 lat. Okres ten to tzw. staż hipotetyczny,

2) Niepełnosprawni wysokość renty.

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – wynosi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

3) Niepełnosprawni wysokość renty

renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy jej wymiaru i jej wysokość jest niezależna od wymiaru stażu ubezpieczeniowego. Renta szkoleniowa nie może być niższa niż najniższa wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Przykład niepełnosprawni wysokość renty

W marcu 2015 r. z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy wystąpiła kobieta legitymująca się 3 letnim okresem opieki nad dzieckiem (okres nieskładkowy) i 26 letnim okresem pracy (okres składkowy). Lekarz orzecznik stwierdził istnienie częściowej niezdolności do pracy. Pozostałe warunki, wymagane do przyznania renty, zostały również spełnione i świadczenie zostało przyznane. Do ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy zainteresowana wskazała wynagrodzenie osiągane w okresie 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. w latach 1999 – 2008, które w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem z tych samych lat wynosi 172,30%. Oddział do wyliczenia renty zastosował kwotę bazową wynoszącą 3 308,33 zł. Podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy wynosi więc 5 700,25 zł (172,30% x 3308,33 zł). Wysokość renty wynosi:

24% x 3 308,33 zł

=

794,00 zł

26 x 1,3% x 5700,25 zł

=

1926,68 zł

3 x 0,7% x 5700,25 zł

=

119,71 zł

2840,39 zł

W związku z tym, że zainteresowana jest częściowo niezdolna do pracy, renta przysługuje w wysokości 75% wyliczonej kwoty, a więc 2130,29 zł (75% x 2 840,39 zł).

Przykład niepełnosprawni wysokość renty.

20 marca 2015 r. z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy wystąpił mężczyzna, urodzony 20 maja 1955 r., legitymujący się 5 letnim okresem nauki w szkole wyższej (okres nieskładkowy) i 20- letnim okresem pracy (okres składkowy). Lekarz orzecznik stwierdził całkowitą niezdolność do pracy. Pozostałe warunki, wymagane do przyznania renty, zostały także spełnione i świadczenie zostało przyznane. Do ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy zainteresowany wskazał wynagrodzenie osiągane w okresie 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. w latach 2005 – 2014, które w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem z tych samych lat wynosi 128,73%. Oddział do wyliczenia renty zastosował kwotę bazową wynoszącą 3 308,33 zł. Podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy wynosi więc 4 258, 81 zł (128,73%x3 308,33 zł). Wysokość renty wynosi:

24% x 2974,69 zł

=

794,00 zł

20 x 1,3% x 4258,81 zł

=

1107,29 zł

5 x 0,7% x 4258,81 zł

=

149,06 zł

1 x 0.7% x 4258,81 zł

=

29,81 zł*

2241,83 zł

* 1 rok stażu hipotetycznego, liczonego od dnia zgłoszenia wniosku o rentę, tj. od 21 marca 2015 r. do dnia 20 marca 2016 r., czyli do dnia ukończenia przez rencistę wieku 60 lat i 10 miesięcy, tj. powszechnego wieku emerytalnego dla kobiety urodzonej w II kwartale 1955 r.

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on Tumblr

Comments

comments

Facebook