Niepełnosprawni umowa zlecenie wzór

Niepełnosprawni umowa zlecenie wzór.

Umowa zlecenia

Zawarta w dniu……………………………….r. w ……………………………………. pomiędzy

(data) (miejscowość)

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa przedsiębiorcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres, NIP, KRS/CEIDG)

reprezentowanym przez ………….…………………………………………………….. zwanym dalej Zleceniodawcą

(imię i nazwisko osoby reprezentującej przedsiębiorcę)

a

  1. …………………………………………………………… zam………………………………………………………………….

(imię i nazwisko) (adres)

legitymującym się dowodem osobistym seria i nr ………………………………………, zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: ……………………………………………………………………

(opis zlecenia)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

1. Za wykonanie prac określonych w § 1 Zleceniobiorca otrzyma po ich wykonaniu wynagrodzenie w wysokości …………………………. zł brutto, (słownie: …………………………………….. ………………………………………………………………………………….)

2. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunku przedstawionego przez Zleceniobiorcę.

§ 3

Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w § 1 innym osobom bez zgody Zleceniodawcy.

§ 4

Umowa została zawarta na czas od ………………………… do …………………………… r.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Umowa została sporządzona w ……………….. jednobrzmiących egzemplarzach – po ……………….

(ilość) (ilość)

dla każdej ze stron.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Zleceniodawca) (Zleceniobiorca)

Niepełnosprawni umowa zlecenie wzór

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on Tumblr

Comments

comments

Facebook