Niepelnosprawni umowa o prace wzór

Niepelnosprawni umowa o prace wzór. Plik do pobrania w formie doc.

umowa o prace wzor

Niepelnosprawni umowa o prace wzór.

…….………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………..

(pieczątka firmowa)

UMOWA O PRACĘ

zawarta na1 okres próbny od ………………… do …………….. / czas określony od ………………….. do …………………./ czas nieokreślony pomiędzy:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa firmy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(numer NIP oraz wpis do KRS/ CEIDG)

reprezentowaną przez:

………………………………………………….., zwanym dalej Pracodawcą

a

………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres zamieszkania)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(PESEL)

zwanym dalej Pracownikiem.

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

a) rodzaj pracy2: ………………………………………………………………………………..

b) miejsce wykonywania pracy: ……………………………………………………………

c) wymiar czasu pracy: ……………………………………………………………………….

d) wynagrodzenie3: ……………………………………………………………………………..

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

e) inne warunki zatrudnienia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

f) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia

pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku, o którym mowa w art. 151 § 1 k.p. – dotyczy umowy zawartej

z pracownikiem w niepełnym wymiarze godzin)

2. Dniem rozpoczęcia pracy jest dzień ………………………r.

……………………………………………….. …………………………………………………..

(podpis pracodawcy) (podpis pracownika)

1 niepotrzebne skreślić

2 stanowisko

3 wynagrodzenie zasadnicze plus dodatkowe składniki wynagrodzenia np. premie, dodatki, nagrody

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on Tumblr

Comments

comments

Facebook