Niepełnosprawni umowa dzieło wzór

Niepełnosprawni umowa dzieło wzór.Niepełnosprawni umowa dzieło wzór.

Niepełnosprawni umowa dzieło wzór

UMOWA O DZIEŁO

Umowa zawarta w dniu ………………… r., w………………………, pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….

(oznaczenie strony zlecającej wykonanie dzieła)

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………….…………………………………

(oznaczenie strony przyjmującej zlecenie wykonania dzieła)

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na:

………………………………………………………………………………………….……………………..……………………………………………………………………………………………..………………..

(opis zlecanego dzieła)

§ 2

(fakultatywne)

1. Dla wykonania dzieła Zamawiający zobowiązuje się wydać Wykonawcy w terminie
do dnia…………………. następujące materiały i narzędzia:

1)…………………………………………………………………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rozliczenie z otrzymanych materiałów i narzędzi,
a niezużyte zwrócić Zamawiającemu w dniu wydania dzieła.

§ 3

Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień ………………………….., a wykonania na dzień ……………………………………….. .

§ 4

(fakultatywne)

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, jednakże jest on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej działania, jak za własne

§ 5

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości…………………. zł (słownie: …………………………………………………………. złotych). Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie przelewu/gotówki w dniu odbioru wykonanego dzieła, na podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku.

§ 6

(fakultatywne)

1. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu dzieła Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości………………………… zł.

2. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.

§ 7

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w ………. jednobrzmiących egzemplarzach, po ………… dla każdej ze stron.

…………………………………….. ……………………………

Zamawiający Wykonawca

Niepełnosprawni umowa dzieło wzór

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on Tumblr

Comments

comments

Facebook