Niepełnosprawni ulga abonament RTV

Niepełnosprawni ulga abonament RTV.Niepełnosprawni ulga abonament RTV komu przysługuje ?

Osoby niepełnosprawne, z orzeczeniem o

  • I grupie inwalidztwa,
  • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
  • znacznym stopniu niepełnosprawności,

trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, na podstawie orzeczenia właściwego organu orzekającego oraz zaświadczenia o pobieraniu zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego, albo orzeczenia właściwej instancji sądu uchylającego wcześniejszą decyzję organu orzekającego oraz zaświadczenia o pobieraniu zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego.

Osoby, które ukończyły 75 lat na podstawie dowodu osobistego.

Renta, świadczenie pielęgnacyjne,a niepełnosprawni ulga abonament RTV.

Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną – na podstawie decyzji właściwego organu wypłacającego świadczenia (np. urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej, oddziału ZUS).

Niepełnosprawni ulga abonament RTV.

Kiedy osoba uprawniona do zwolnienia z opłaty, traci to uprawnienie?

Osoba zaliczona do jednej z wymienionych powyżej grup, traci uprawnienie jeśli zamieszkuje wspólnie (pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym) z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 rok życia i nie mają prawa do zwolnień.

Co zrobić aby uzyskać zwolnienie – niepełnosprawni ulga abonament RTV.

Aby uzyskać zwolnienie należy przedstawić w urzędzie pocztowym w miejscu stałego pobytu odpowiedni, wymieniony powyżej, dokument oraz oświadczenie o spełnianiu warunków do uzyskania zwolnienia (także oświadczenie o niezamieszkiwaniu z dwoma osobami nieuprawnionymi). Zwolnienie od opłaty następuje od początku miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przedstawiono odpowiedni dokument i oświadczenie.

Niepełnosprawni ulga abonament RTV.

Do zwolnień uprawnione są również inne grupy, niewymienione w ustawie. Abonamentu nie płacą m.in. inwalidzi wojenni i wojskowi – niepełnosprawni ulga abonament RTV  (ich uprawnienia zawarte są w ustawie z dn. 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 87 z późn. zm.).

Podstawa prawna: Niepełnosprawni ulga abonament RTV

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r.o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2005r. Nr 85, poz. 728 ze zm.)

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on Tumblr

Comments

comments

Facebook