Niepełnosprawni odliczenie przewodnika osób niewidomych

Niepełnosprawni odliczenie przewodnika osób niewidomych. Niepełnosprawni odliczenie przewodnika osób niewidomych

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa1) oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w roku podatkowym.

Niepełnosprawni odliczenie przewodnika osób niewidomych.

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wydatków, które zostały:

a) sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

b) zwrócone w jakiejkolwiek formie,

c) odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2.280 zł. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku.

Nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika.

Niepełnosprawni odliczenie przewodnika osób niewidomych.

Odliczeń dokonuje się:

w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody

a) z działalności gospodarczej,

b) z najmu, dzierżawy

– podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej,

po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT 36, PIT 37.

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy lub z broszurą informacyjną „Ulga rehabilitacyjna”.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

__________________

Niepełnosprawni odliczenie przewodnika osób niewidomych

1) Przez osoby zaliczone do:

1) I grupy inwalidztwa – należy rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo

b) znaczny stopień niepełnosprawności;

2) II grupy inwalidztwa – należy rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy albo

b) umiarkowany stopień niepełnosprawności.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on Tumblr

Comments

comments

Facebook