Niepelnosprawni kryteria oceny dzieci

Niepelnosprawni kryteria oceny dzieci
Dziennik Ustaw Nr 17 — 1053 — Poz. 162
Niepelnosprawni kryteria oceny dzieci

 niepelnosprawni kryteria oceny dzieci.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 1 lutego 2002 r.

w sprawie kryteriów oceny niepe∏nosprawnoÊci u osób w wieku do 16 roku ˝ycia.
Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp-nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Oceny niepe∏nosprawnoÊci u osoby w wieku do 16 roku ˝ycia, zwanej dalej „dzieckiem”, dokonuje si´ na podstawie nast´pujàcych kryteriów:

1) przewidywanego okresu trwania upoÊledzenia sta-nu zdrowia z powodu stanów chorobowych, o któ-rych mowa w § 2, przekraczajàcego 12 miesi´cy,

2) niezdolnoÊci do zaspokajania podstawowych potrzeb ˝yciowych, takich jak: samoobs∏uga, samodzielne poruszanie si´, komunikowanie z otoczeniem, powo-dujàcej koniecznoÊç zapewnienia sta∏ej opieki lub po-mocy, w sposób przewy˝szajàcy zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku, albo

upoÊledzajàce sprawnoÊç organizmu, wymagajàce systematycznego leczenia w domu i okresowo le-czenia szpitalnego,

3) upoÊledzenie umys∏owe, poczàwszy od upoÊledze-nia w stopniu umiarkowanym,

4) psychozy i zespo∏y psychotyczne,

5) zespó∏ autystyczny,

6) padaczka z cz´stymi napadami lub wyraênymi na-st´pstwami psychoneurologicznymi,

7) nowotwory z∏oÊliwe i choroby rozrostowe uk∏adu krwiotwórczego do 5 lat od zakoƒczenia leczenia,

8) wrodzone lub nabyte wady narzàdu wzroku powo-dujàce znaczne ograniczenie jego sprawnoÊci, pro-wadzàce do obni˝enia ostroÊci wzroku w oku lep-szym do 5/25 lub 0,2 wed∏ug Snellena po wyrów-naniu wady wzroku szk∏ami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni,

9) g∏uchoniemota, g∏uchota lub obustronne upoÊle-dzenie s∏uchu niepoprawiajàce si´ w wystarczajà-cym stopniu po zastosowaniu aparatu s∏uchowego lub implantu Êlimakowego.
3) znacznego zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagajàcego systematycznych i cz´stych zabie-gów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem.

Niepelnosprawni kryteria oceny dzieci

§ 2. 1. Do stanów chorobowych, które uzasadniajà koniecznoÊç sta∏ej opieki lub pomocy dziecku, nale˝à:

1) wady wrodzone i schorzenia o ró˝nej etiologii pro-wadzàce do niedow∏adów, pora˝enia koƒczyn lub zmian w narzàdzie ruchu, upoÊledzajàce w znacz-nym stopniu zdolnoÊç chwytnà ràk lub utrudniajà-ce samodzielne poruszanie si´,

2) wrodzone lub nabyte ci´˝kie choroby metabolicz-ne, uk∏adu krà˝enia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, uk∏adu krzepni´cia i inne znacznie

2. Przy ocenie niepe∏nosprawnoÊci dziecka bierze si´ pod uwag´:

1) rodzaj i przebieg procesu chorobowego oraz jego wp∏yw na stan czynnoÊciowy organizmu,

2) sprawnoÊç fizycznà i psychicznà dziecka oraz sto-pieƒ jego przystosowania do skutków choroby lub naruszenia sprawnoÊci organizmu,

3) mo˝liwoÊç poprawy stanu funkcjonalnego pod wp∏ywem leczenia i rehabilitacji.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-szenia.
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: w z. J. Banach

Niepelnosprawni kryteria oceny dzieci

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on Tumblr

Comments

comments

Facebook