Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.Karta Praw Osób Niepełnosprawnych UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 sierpnia 1997 r.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

(M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475)

 • 1.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których

sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub

uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie

z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego

i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to

w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do:

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

 1. dostępu dodóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,

 

 1. dostępu do leczeniai opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji

leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień

niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze,

sprzęt rehabilitacyjny,

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

 1. dostępu do wszechstronnejrehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

 1. nauki w szkołachwspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do

korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,

 

 1. pomocypsychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej

rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,

 

 1. pracy naotwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami

oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan

zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb

niepełnosprawnych,

 

 1. zabezpieczenia społecznego uwzględniającego koniecznośćponoszenia zwiększonych

kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów

w systemie podatkowym,

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

 1. życiaw środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów,

punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się

 

i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji, możliwości

komunikacji międzyludzkiej,

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

 1. posiadaniasamorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim

wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,

 

 1. pełnegouczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym,

sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

 

 • 2.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji,

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad

Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego

i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia

działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

 • 3.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do składania

corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu

urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

 • 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on Tumblr

Comments

comments

Facebook