Karta parkingowa placówki uprawnione do uzyskania karty

Karta parkingowa placówki uprawnione do uzyskania kartyKarta parkingowa placówki uprawnione do uzyskania karty

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1

z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek
uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U.2014.818)
Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

Karta parkingowa placówki uprawnione do uzyskania karty

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub
edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości
samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej.
§ 2. Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi mającymi
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania
karty parkingowej zalicza się:
1) domy pomocy społecznej,
2) placówki opiekuńczo-wychowawcze,
3) ośrodki wsparcia
– jeżeli pojazd należący do placówki wykorzystywany jest do przewozu osób
niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania
się, zwanych dalej „osobami niepełnosprawnymi”.
§ 3. Do placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, uprawnionych
do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
1) warsztaty terapii zajęciowej,
2) ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,
3) zakłady aktywności zawodowej,
4) specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne,
1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485). 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz.
700, 991, 1446 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 312, 486, 529 i 768.

5) zakłady opiekuńczo-lecznicze,
6) zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
7) sanatoria uzdrowiskowe i szpitale uzdrowiskowe,
8) szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci,
9) hospicja,
10)zakłady rehabilitacji leczniczej,
11) inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych udzielające świadczeń zdrowotnych
z zakresu rehabilitacji leczniczej
– jeżeli pojazd należący do placówki wykorzystywany jest do przewozu osób
niepełnosprawnych.
§ 4. Do placówek zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych, uprawnionych
do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
1) żłobki i kluby dziecięce,
2) przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego,
3) szkoły,
4) placówki oświatowo-wychowawcze,
5) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
6) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień artystycznych,
7) poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
8) młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
9) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze
dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod
pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację
odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki,
10) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki
poza miejscem stałego zamieszkania,
11)zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli,
12)szkoły wyższe
– jeżeli pojazd należący do placówki wykorzystywany jest do przewozu osób
niepełnosprawnych.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.3
Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

Karta parkingowa placówki uprawnione do uzyskania karty

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageShare on Tumblr

Comments

comments

Facebook